רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

הערכת שווי חברות

גישות להערכת שווי חברות

קיימות מספר מתודולוגיות שונות שבהן ניתן להעריך את שווי הפעילות, חברה עסקית או נכסים. לכל אחת מן המתודולוגיות ייחוד משלה הדורשת התייחסות לפרמטרים שונים ומתאימה לטיפול בסוגי נכסים או להערכת מצבים חברתיים שונים. בהכנת הערכת שווי חברה אנו בוחנים המתודולוגיות המקובלות לביצוע הערכות שווי והתאמת המתודולוגיה המתאימה לעבודה הייעודית

בעסקים וחברות מצויים דוחות המעניקים נתונים שונים אודות הכנסות, תזרים המזומנים, נכסים, התחייבויות והון עצמי. למרות זאת, אין זה עניין של מה בכך, להכין הערכת שווי.

הסיבות לביצוע הערכת שווי

יש מצבים שונים בחיי החברה בהם יש צורך לבצע הערכת שווי. לדוגמא במצב בו שני עסקים רוצים להתמזג. בעסקה זו התמורה יכולה לעבור אם בצורת מזומנים ואם מניות או אגרות חוב. אך ללא הערכת שווי לא ניתן לבצע את העסקה בצורה נאותה. בנוסף, הערכת שווי מוניטין חברה או אישי, הערכת שווי כולל נדרשים גם כאשר יזם מבקש למכור חברה שברשותו.

הערכת שווי כחלק מפירוק של חברה או חלק מפיצול חברה לכמה חברות או כחלק מתהליך של ארגון מחדש, הכנסת שותפים, הנפקה בבורסה, מיזוגים ורכישות.

כל מקרה נבחן לגופו לעניין יישום השיטה הנכונה עבורו, חשוב לדעת: הערכה מבוססת תחזיות, נתונים ספציפיים שנבחרו כנגד אחרים שאינם מקבלים את הביטוי. לכן, נכון וצריך לפנות לביצוע וחישוב הערכה רק אצל מומחים בעלי ניסיון רב בהכנת הערכות שווי אשר יעבדו בסינרגיה אחת עם הגוף לגביו מכינים את הערכה אך מנגד להיות בלתי תלויים בו.

שיטות שונות להערכת שווי

שיטת השווי הנכסי (Asset Approach)

שיטה זו מתבססת על עלות נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה כפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים. להערכה יש צורך בביצוע התאמות ועדכונים, בניסיון להעריך את שווים בשוק הנכסים וההתחייבויות. שיטה זו מתאימה בעיקר לחברות בעלות נכסים מוחשיים שונים, כדוגמת חברות נדל"ן העוסקות בהחזקת נכסים.

בהערכת עלות הקמת חברה דומה נשתמש אף בשיטה זו למרות חסרונה באי יכולת הערכת פוטנציאל הרווח העתידי מנכסי החברה.

גישת ההשוואה (Market Approach)

שיטה זו מתאימה לחברות בעלות פעילות דומה כאשר נעשתה עסקה של מכר פעילות או מניות בפרק זמן קרוב לביצוע הערכת השווי הנוכחית. לצורך השוואת העסקאות יש צורך למצוא עסקאות דוחות, באותו תחום או ענף בעלות תוצאות תפעוליות ומעשיות דוחות ונתוניה הפיננסיים של החברה.

שלבי ההערכה בשיטת ההשוואה לעסקאות דומות הינם:

 1. איתור חברות דוחות לפעילות החברה שברצוננו להעריך.
 2. מציאת חברות הדומות בסדר הגודל שלהן לחברה שברצוננו להעריך.
 3. מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של החברות הדומות והחברה נשוא הערכה.
 4. יש לחשב מכפיל של החברות שמצאנו והתאמתו לחברה שברצוננו להעריך.

יתרונותיה של השיטה הנה בהשוואה לעסקאות שנעשו בשוק אשר משקפות שווי שוק אמיתי שאפשר להתבסס עליו ומיתר להשתמש בפרמטרים של תחזיות שונות. יתרון נוסף הנו שהשיטה מבטאת שווי שוק אמיתי.

חסרונה של שיטה הנו במיעוט עסקאות דוחות לצורך השוואה.

שיטת המכפיל

שיטת המכפיל הנה שיטה שלוקחת בחשבון פרמטר חשבונאי פרמטרים שונים כגון רווח נקי, רווח תפעולי, מכירות והון עצמי, מספר מנויים בחברות סלולר, שטחים מושכרים כמו ב We Work כאשר המכפיל הנו היחס בין שווי השוק לפרמטרים שונים. השיטה אינה מדויקת ובאה לתת פתרון של שווי ראשוני הפרק זמן קצר. חסרונה של השיטה שאינה לוקחת בחשבון פרמטרים שונים שעשויות להשפיע על שווי החברה.

שיטת היוון זרמי המזומנים (Discounted Cash Flow method)

שיטת היוון זרמי המזומנים או בשמה DCF מבוססת על פוטנציאל ייצור מזומנים בשנים הקרובות ומהוונים במחיר הון המשקף את הסיכונים השונים בפעילות החברה ואת התשואה אשר משקיע סביר יהיה מעוניין להשיג מחברה בעלת פעילות דומה.

שיטת DCF הינה השיטה המקובלת ביותר ובישראל אומצה ע"י בית המשפט כשיטה המועדפת בהערכת שווי חברות ובעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר. בפסק דין שניתן בעניין הוחלט ברוב דעות כי יש להעדיף את שיטת DCF כשיטת בסיס להערכת שווי הוגן של חברה בהצעת רכש, עוד נקבע כי שיטה זו עולה בקנה אחד עם שלושת העקרונות של השווי הפנימי, החברה כעסק חי ותזרים המזומנים המהוון מייצר הזדמנויות השקעה עתידיות של החברה.

בסיס השיטה הנו בניית מודל צפי כלכלי, אשר יחזה את התוצאות העסקאות בבחינת ההכנסות, עלות ההכנסות, הוצאות ההנהלה והמכירה, המיסים וההשקעות, וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים הצפוי.

שיטה זו הנה מדויקת יותר מאחר ומביאה בחשבון את הגורמים המתאימים לחברה המוערכת.

חסרונה של השיטה הנו בחיזוי הכנסות, ההוצאות וההשקעות העתידיות הרלבנטיות, וקביעת מחיר ההון הרלוונטי.

שלבי ההערכה בשיטת היוון זרמי המזומנים, היו:

 • ניתוח תחום הפעילות של החברה.
 • תחזית מחזור ההכנסות של החברה.
 • ניתוח מבנה ההוצאות, וחיזוי ההוצאות העתידיות בהשגת מחזור ההכנסות.
 • תחזית ההשקעות הנדרשות בתקופת התחזית.
 • בניית תחזיות פיננסיות כולל תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים חופשי.
 • היוון זרמי המזומנים בתקופת התחזית הכולל שימוש במחיר הון משוקלל המותאם לחברה.

פרמטרים נוספים המשפיעים על השווי

 • שווי החברה
 • סוגי הזכויות – מניות, אופציות
 • סוג התמורה – מזומן, מניות לרוכש, חובות
 • מבנה התמורה – מניות, אופציות, מזומנים.

הערכת שווי לבתי המשפט

 • איזון משאבים – דיני משפחה, חלוקת נכסים והתחייבויות, זכויות פנסיוניות ומוניטין.
 • כימות נזקים כלכליים ועסקיים.
 • חלוקת דיבידנד.
 • הצעת רכש.
 • עסקאות בין החברה לבעלי שליטה.

מתי תדרשו להערכת שווי

 • ניהול מו"מ לצורך קנייה ו/או מכירה של חברות ועסקים.
 • השקעה כספית בחברה.
 • חוות דעת כלכלית לבתי המשפט.
 • מיזוג חברות.
 • עדכון מידע עסקי כחלק מהדוחות הכספיים של החברה.
 • דרישות רגולטוריות ומיסוי.

לסכום

חשוב לציין שתהליך הערכות שווי חברות מתייחס גם להערכת שווי נכסים מוחשיים העומדים לרשות החברה/בית העסק וגם להערכתם של נכסים בלתי מוחשיים וביניהם: מוניטין, סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים וכדומה. בשני המקרים, הערכת נכסים משתנה עם הזמן, ולכן, הערכת השווי נכונה אך ורק ליום ביצועה בפועל.

קיימים מספר מודלים המשמשים למטרות הערכת נכסים פיננסיים, וביניהם: מודלים של ערך מוחלט (מודל לקביעת הערך הנוכחי של תזרים המזומנים), מודלים של ערך יחסי (הקובעים את ערך הנכס בהשוואה לערך השוק) ומודלים לתמחור אופציות.

למידע ופרטים נוספים אודות רואה חשבון טל שיבר לחץ כאן

עשוי לעניין אותך: הערכת שווי

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

  Call Now Button