רואה חשבון טל שיבר

ניהול תזרים מזומנים

אתם בעלים גאים של עסק עצמאי? מזל טוב! בדיוק עבורכם הכנו את הכתבה הזו. ניהול תזרים מזומנים נכון הוא אחד הכלים החשובים בניהול הפיננסי של העסק או החברה, עבור ביסוס יציבות ואיתנות של עסק כלכלי. כסף מזומן הוא למעשה חומר הדלק של כל חברה או עסק אשר מאפשר את פעילותה השוטפת, ולכן חשוב לנהל אותו בקפידה ובאחריות. בכתבה הבא נסביר בקצרה מהו תזרים מזומנים ומהי משמעותו עבור העסק, וכיצד בנוי דוח תזרים מזומנים.

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים – מה אומר המושג הזה בעצם?

המונח תזרים מזומנים מתייחס לכל תנועות המזומנים הקיימות בעסק, פנימה והחוצה, בזמן מוגדר. מדובר במושג קריטי לכל שלבי החיים של העסק- החל מהקמת העסק עד לפעילותו המתמשכת. חשוב לשים לב שקיים הבדל בין רווחיות לתזרים מזומנים חיובי. עסק יכול להיות רווחי אך בעל תזרים מזומנים שלילי (למשל במידה וצפויות לו הכנסות עתידיות גבוהות אך כרגע סכום הוצאות המזומן גבוה מסך הכנסותיו). ניתן לומר בפשטות שתזרים מזומנים מתייחס לכאן ועכשיו- כסף שנכנס או יוצא מחשבון הבנק, בעוד שרווחים חשבונאיים (או הערכת שווי החברה) מתייחסים לסך ההכנסות וההוצאות באופן מצטבר.

לניהול תזרים מזומנים מסודר חשיבות אדירה עבור יציבות העסק. המזומנים בעסק הנו המנוע של החברה, ובלעדיו לא יוכל להתקיים כראוי לאורך זמן. ניהול התזרים באופן נכון תורם לניהול הכספים באופן נכון, ואפשר לומר שהוא בבחינת הכרח עבור קיום מצליח של עסק.

מהו דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים מזומנים הוא חלק מכלל דוחות הכספיים שעסק צריך למלא. הוא נכתב עבור תקופת זמן מוגדרת (שנה, רבעון, חודש) ועל פי חוקי החשבונאות המקובלים. דוח זה מציג את כל תנועת הכסף המזומן שנעשה בתקופה שהוגדרה, ומחלק תנועה זו לשלוש קבוצות:

  1. מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת
  2. מזומנים ששימשו להשקעה
  3. מזומנים ששימשו לפעילות מימון

הפעילות השוטפת מתייחסת לכלל הפעילויות שנעשו למען ייצור ההכנסות ומפורטים בה למשל סעיפים כגון עלויות כוח אדם, אחזקת מבנה וכו'. תחת קטגורית ההשקעה נכנסים השקעות ונכסים אשר משמשים לטווח ארוך, כגון רכישת מכונה המייצרת אשר ההכנסות או ההוצאות שלהם אינן שוטפות. פעילות המימון מתייחסת לתנועות ההון ולהלוואות שונות.

לדוח זה משמעות כלכלית גדולה מאין כמותה. הוא מסייע באיתור בעיות נזילות ובניתוח מצבה הפיננסי של החברה. חשוב לערוך אותו באופן מקצועי ומומלץ להיעזר ברואה חשבון על מנת להכינו. במידה והדוח מציף בעיות כלכליות שונות, רצוי להשתמש בשירותי ייעוץ עסקי פיננסי על מנת לפתור אותן.

כמה מילים לסיום

ניהול עסק הוא דבר מורכב מאין כמותו הדורש התעמקות בהיבטים רבים ושונים. לצד ההתמחות בדבר השירותים שהעסק מציע, נדרשים עוד דברים רבים וביניהם ניהול נכון של הפן החשבונאי. ניהול תזרים מזומנים חיובי הוא כלי חשוב מאין כמותו לחיי החברה, וקיימות מגוון דרכים על מנת להשיגו. במידה וקיימים קשיים בכך, זו לא בושה לפנות לעזרה פיננסית מקצועית, ומומלץ מאוד להשתמש ברואה חשבון איכותי שיוביל אתכם כל הדרך אל התזרים החיובי.

הקשר בין ה-IFRS להערכות שווי

הערכות שווי הנה תחשיבים והערכות שונות הנעשות כדי להעריך את שווי חברה, שווי פעילות או כל נכס כלכלי אחר. הערכות מבוצעות לפי תקופת זמן מוגדרת ולפי כללים חשבונאיים ומימונים. בשנת 2008 עבר עולם החשבונאות מהפך משמעותי, כאשר תקן ה-IFRS הפך לסטנדרט, לפיו מבססים את הדיווחים החשבונאיים ואת הערכות הנכסים לפי ערך שוק עכשווי ולא היסטורי. בכתבה הבאה נפרט מעט על תקן זה, על הגישות המשמשות להערכות שווי ועל הקשר ביניהן.

מהי פרוצדורת IFRS?

IFRS הינם ראשי תיבות של International Financial Reporting Standard, או בעברית – תקן לדיווח כספי בינלאומי. החל משנת 2008, תקן זה הוא תקן חובה לדיווח חשבונאי של חברות ציבוריות בישראל.  לפי תקן זה, יש צורך בהערכה שוטפת של נכסי החברה השונים בדוחות הכספיים כך שהסכומים המדווחים יהיו ערכי שוק ולא ערכים היסטוריים. לדוגמא, חברה רכשה מבנה לפני עשור בעלות של מיליון ש"ח אך היום מחירו האמיר ובשוק הפתוח ניתן למכור אותו בחמישה מיליון שקלים, הערכת שווי הנכס תבוצע לפי המועד הנוכחי. לפי התקן יש להשתמש במחירי שחלוף עבור ערכי הנכסים וההתחייבויות, ולהמיר את ערכם ההיסטורי בערך כלכלי נוכחי.

הערכות שווי – בשביל מי ובשביל מה?

חישוב ערך הפירמה או נכסים פיננסיים אחרים, נועד לשרת צרכים שונים – בין היתר עבור מיסוי נכון של חברות, עסקאות רכישות ומיזוגים, קבלת החלטות לגבי השקעות ועוד. תהליך הערכות השווי מורכב למדי אשר דורש התמחות בתחום המימון והחשבונאות. חשוב לציין בהקשר זה שחשבונאות ככלל והערכות שווי בפרט אינן מדע מדויק, וכל מספר בדוח מנותח על בסיס פריזמה מסוימת ושיקול דעת הגיוני.

להערכות השווי תפקיד מפתח אצל כל הבאים בקשר עם החברה. אנשי ההנהלה המעוניינים לנתב את החברה באופן מוצלח, ספקים המעמידים לה אשראי, לקוחות פוטנציאליים, ולמעשה כל מי שמנהל יחסים פיננסיים כלשהם עם העסק.

כיצד מבוצעות הערכות שווי

קיימות מספר מתודולוגיות שונות שבהן ניתן להעריך את שווי הפעילות, חברה עסקית או נכסים. לכל אחת מן המתודולוגיות ייחוד משלה והיא דורשת התייחסות לפרמטרים שונים ומתאימה לטיפול בסוגי נכסים או להערכת מצבים חברתיים שונים. בבואנו לאמוד את שווי החברה, אנו בוחנים את המתודולוגיות המקובלות לביצוע הערכות שווי ואת התאמתן לעבודתנו.

שיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולתה של החברה להפיק מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים, אשר צפוי כי תפיק בעתיד. זרמי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מחברה בעלת סיכון דומה.

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר. לצורך שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את המכירות, עלות המכירות, הוצאות ההנהלה והמכירה, המיסים וההשקעות, וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי. יתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה לחברה הספציפית והתייחסותה לגורמים ייחודיים בחברה נשוא ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות וההשקעות העתידיות הרלוונטיות, ולקבוע את מחיר ההון המתאים.

על פי תקן ה-IFRS, על מנת לבצע הערכת שווי יש להוסיף להיוון תזרים המזומנים נכסים נוספים אשר אינם חלק בפעילות המרכזית של הפירמה, וכן להפחית חובות פיננסיים אשר יש עליהם ריבית. לאחר שנעשית ההערכה, היא נבדקת באמצעות מכפילי שווי – מדדים אשר נועדו להשוות בין החברה לבין השוק בו היא פועלת. דוגמה למכפיל מקובל הינו מכפיל הרווח הנקי, המציג את היחס בין שווי החברה לרווח השנתי אותו היא מייצרת. ישנם מכפילים נוספים בהם נעשה שימוש בהערכות שווי, כגון מכפיל תזרים המזומנים, מכפיל ההון העצמי ועוד.

קיימות מספר גישות להערכות שווי. נוסף על זאת שצוינה ישנן גישות המתמקדות בסעיפי העלות של הנכס, כאלו העורכות השוואה עם המצב בשוק הקיים ועוד. לכל גישה יתרונות משלה, ויחד הן מהוות מדידה חשבונאית שלמה.

ניתוח דוחות כספיים

כל חברה עורכת דוחות כספיים במהלך תקופה מוגדרת כלשהי (שנה או רבעון למשל). דוחות כספיים מהווים חלק גדול מכלל דוחות הדירקטוריון, ויש להם חשיבות גדולה באיסוף מידע על מצב החברה וזיהוי מגמות שונות. הם מסייעים בגיבוש אסטרטגיה עסקית לעתיד, הבנת רמת הסיכון של העסק מבחינת אשראי, צפי התשואה של פעילות החברה ועוד. ניתוח הדוחות הכספיים הוא חלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית נכונה ויש לו משמעות נכבדה לגבי אופי והמשך פעילות החברה. במאמר הבא נציג מספר היבטים של הדוחות הכספיים, וכן כמה שיטות ניתוח מקובלות.

ניתוח דוחות כספיים

ממה מורכבים הדוחות?

הדוחות הכספיים הם שם כולל לארבעה דוחות אשר בוחנים היבטים פיננסיים שונים של העסק. מאזן החברה מציג את מצב הנכסים וההתחייבות של החברה, נכון ליום חתך מוגדר (לרוב סוף השנה). דוח רווח והפסד מתאר את הכנסותיה והוצאותיה של החברה בתקופת זמן נתונה (רווח הוא למעשה הכנסות בחיסור הוצאות). דוח תזרים המזומנים מתייחס לתנועת המזומנים בתקופה הנבחנת. חשוב לציין שקיים הבדל בין רווחים חשבונאיים לתנועת המזומנים ולכן נעשים עבורם שני דוחות שונים. הדוח הרביעי הוא דוח שינויים בהון העצמי, אשר מציג שינויים בתנועות ההון הנובעים ממכלול סיבות: הלוואות, מצב הרווח וההפסד, חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות וכו'. גם הוא מתייחס לתקופת זמן מוקצבת.

בין כל ארבעת הדוחות האלו מתקיימים קשרי גומלין הדוקים והם אינם באים במנותק אחד מהשני. ניתוח כולל של הדוחות הללו מאפשר להבין את מצב העסק בשורה של פרמטרים: חוסן פיננסי, יעילות תפעולית, רווחיות, נזילות ועוד. כמו כן הוא מסייע ליצור הערכת שווי של החברה.

ניתוח אופקי

קריאה וניתוח דוחות כספיים של תקופה בודדת אינה מספקת אפשרות ניתוח מעמיקה למדי. על מנת ליצור ניתוח בעל משמעות אשר מסוגל לזהות דפוסים ומגמות יש צורך בהשוואה כלשהי אשר תיתן פרספקטיבה נכונה למספרים השונים. בשיטת הניתוח האופקי נקראים הנתונים ביחס לדוח שנעשה בשנה הקודמת. שיטה זו מתייחסת לשינויים בגודל באחוזים של סעיפים שונים בתוך הדוח. באמצעות ניתוח זה ניתן לזהות מגמות חיוביות או שליליות בסעיפים פנימיים בתוך הדוחות.

ניתוח אנכי

שיטת ניתוח זו מציגה את הנתונים הכספיים השונים כאחוז מסך המכירות הכלליות (בהקשר של דוח רווח והפסד, לדוגמה סעיף עלות המכר) או מתוך סך הנכסים (כאשר הסעיפים מתקשרים למאזן, למשל סעיף המלאי). סוג ניתוח זה מאפשר הבנת יחסי עלות תועלת של סעיפים ספציפיים בדוחות הכספיים וכן ראיית תרומתם של חלקים שונים בפעילות החברה לתמונה הכוללת.

ניתוח אל מול המתחרים

שיטת ניתוח המתבססת על השוואת דוחות החברה אל דוחות כספיים של חברות דומות לה או כאלו הפועלות באותו ענף. יתרונותיה של גישה זו הנם שבאמצעותה ניתן להבין מה המספרים או הפרמטרים המקובלים לתחום בו עוסקת החברה. כך למשל, אם חלה האטה מסוימת בענף שלם, באמצעות השוואת דוחות של עסקים אחרים יהיה ניתן להסיק שמגמת הירידה של החברה אינה נעוצה בהכרח בהתנהלות לא נכונה, אלא כרוכה בנסיבות רחבות יותר.

החיסרון, לא ניתן להשיג נתונים של חברה מתחרה אם זו חברה פרטית.

מנהל כספים חיצוני

נהוג לומר כי "דברים שרואים מכאן לא רואים משם" וזה נכון מאוד גם בניהול פיננסי וכלכלי. הדברים שיכול לראות ולגלות מנהל כספים חיצוני יהיו עמוקים ומקיפים יותר מכפי שיכול לראות גם מנהל מצוין, שאיננו בעל השכלה פיננסית או ניסיון מקיף בתור מנהל כספים לחברות. חשוב לומר כי רואה חשבון לא עוסק בהיבטים שנמצאים על פני השטח בלבד.

רו"ח מנהל כספים לחברות מתאים את ניהול הכספים למבנה העסקי והארגוני של החברה. הוא מייצר מנגנוני פיקוח ובקרה, מארגן את ניהול הכספים תוך הטמעת שיטות עבודה מתקדמות ובקרה. כאשר אתם זקוקים לאיש מקצוע מנוסה ומצוין, מנהל כספים חיצוני, לייעוץ מקצועי, הכנת חוות דעת או תוכנית עסקית, רו"ח טל שיבר. ניהול כספים במיקור חוץ ברמה מיטבית, ללא פשרות.

מנהל כספים חיצוני

שאלה חשובה היא מי, בעצם יכול לשמש בתפקיד חשוב מסוג זה? האם די בהכשרה בסיסית בחשבונאות? מי שיוכל לתפקד בתור רו"ח מנהל כספים חיצוני ברמה הגבוהה ביותר יהיה מי שלמד והוכשר בתור רואה חשבון. רו"ח מנהל כספים לחברות צריך להיות אדם בעל ידע והבנה כלכליים, בעל ראיית עולם מפוכחת מבחינה כלכלית ועסקית, תואר בכלכלה ובחשבונאות וההבנה מאוד עמוקה. מנהל כספים לחברות צריך להיות בעל הבנה בהיבטים של חקיקה ותקינה חשבונאית אך גם בהיבטים של ניהול עסקי וניהול מלאי. אם דרוש לכם מנהל כספים חיצוני כדאי להכיר ולהתרשם מניסיונו של רו"ח טל שיבר בתחום זה.

רו"ח מנהל כספים לחברות

מנהל כספים חיצוני יכול לשפר בצורה מאוד עמוקה את ההתנהלות העסקית ואת הביקורת הפנימית של ארגונים וחברות. רו"ח יכול ליצור תוכנית עסקית מקיפה ומאורגנת, שמהווה את הבסיס לצמיחה כלכלית בת קיימא. רו"ח מנהל כספים לחברות יודע לפעול במקצועיות ובדייקנות בשילוב ובסיוע לבעלי העסק, לדירקטוריון, לחברי ההנהלה תוך חתירה מתמדת למטרה. מנהל כספים לחברות יכול להבריא חברה בקשיים ולהצמיח חברה חדשה או וותיקה לגבהים חדשים. מנהל כספים מסוגל לסייע בקבלת החלטות ו/או ביצוע בקרה חשבונאית חשובה.

מנהל כספים לחברות

ניסיונו של רו"ח טל שיבר בתור ניהול כספים חיצוני כולל מגוון רחב של היבטים. למשל, רו"ח טל שיבר ביצע ניתוחי תקציבים ובניית תחזיות. בתור רו"ח מנהל כספים לחברות עוסק בהיבטים של תמחור, ניהול תזרים מזומנים, בקרה חשבונאית. בתור מנהל כספים לחברות מגדיר צרכי אשראי ומנתח עלויות, מנתח ומשפר תהליכים ארגוניים ועוסק גם בנושאי חשבות שכר במיקור חוץ ומשכורות עובדים. צריכים מנהל כספים חיצוני? רו"ח טל שיבר, אחריות, מקצועיות, חתירה למטרה.

עשוי לעניין אותך: ניהול תזרים מזומנים

IAS – 19

החל מינואר 2008, חברות וישויות מדווחות במדינת ישראל נדרשות לנהל ולערוך את הדוחות הכספיים שלהן בהתאם לתקנים הבינלאומיים ובהם תקן IAS – 19 שהינו תקן חשבונאות בינלאומי המתייחס לזכויות עובד וההטבות להן הוא זכאי. התקן קובע מהו הטיפול החשבונאי הדרוש והגילוי הנדרש בקשר הכולל הטבות לעובד בהן הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לטווח ארוך והטבות פיטורין. בהתאם להוראות Ias 19,זכויות עובד לאחר סיום העסקה הינן אלה העומדות לתשלום לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים וזאת תוך אבחנה בין תכניות הפקדה מוגדרת ותכניות הטבה מוגדרת.

הגדרת זכויות העובד על פי פרמטרים מקצועיים

הטיפול החשבונאי בתכניות להטבה מוגדרת הינו מורכב יותר שכן הוא מצריך הנחות אקטואריות וזאת על מנת למדוד את המחויבות ואת ההוצאות ביצירת התכנית. הנחות אלה מהוות אומדן של המשתנים השונים הקובעים את העלות הסופית של מתן הטבות לעובד ומימוש זכויותיו לאחר סיום העסקה.

זכויות עובד IAS – 19 עוסקות במגוון תחומים בהם: הטבות פנסיה, הטבות חד פעמיות והטבות רפואיות לאחר פרישה. תכניות להטבה מוגדרת עוסקות ומגדירות את ההטבות המשולמות לאחר סיום העסקה על פי משתנים ומונחים של משך שירות העובד, שכר העובד בעת הפרישה ומקדם הקצבה שנקבע.

IAS 19 – טיפול חשבונאי בנוגע להטבות עובדים

תקן IAS – 19 מגדיר את הטיפול החשבונאי ובאופן הגילוי הדרוש בגין הטבות וזכויות לעובדים. תקן זה עוסק במגוון של זכויות עובד הכוללות: משכורות, ימי חופשה ומחלה, הטבות פרישה ועוד. ההוראות הכלולות בתקן זכויות עובד עוסקות בעובדים במשרה מלאה או חלקית, עובדים זמניים ודירקטורים.

נוסף על כך התקן מגדיר ארבע קטגוריות הנוגעות לזכויות עובד: הטבות עובד לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות עובד אחרות לטווח ארוך והטבות בגין פיטורין. על פי הוראות התקן, על הישות המעסיקה להביא בחשבון את המחויבות המשפטית והקונסטרוקטיבית הנובעת מנהלי החברה וכן לקבוע את השווי של מחויבות ההטבה המוגדרת וזאת באמצעות שימוש בשיטה אקטוארית לשם אמידת העלויות והמחויבויות שלה.

שירותים מקצועיים בתחום הכלכלי והפיננסי

משרד רו"ח טל שיבר עוסק ומתמחה במתן שירותים מקצועיים בתחומים הפיננסיים והכלכליים. צוות המשרד כולל אנשי מקצוע בכירים, מנסים ומובילים בתחומם וכאלה המיומנים בהפעלת כלים מקצועיים מתקדמים ויעילים וכישורים מקצועיים המבוססים על ניסיון וידע עשירים. משרד רו"ח טל שיבר שם את טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות ודוגל באמינות, יושרה ושקיפות מול הלקוח ומעניק יחס אישי וליווי צמוד לאורך כל שלבי העבודה עד להשגת התוצאות המיטביות עבור לקוחותינו.

יועץ לעסקים

אין זה דבר פשוט, לנהל עסק מצליח. וגם מי שמנהל עסק מצליח, לא יכול להרשות לעצמו להישאר שאנן ובטוח בעצמו. המציאות העסקית הנוכחית מורכבת מאוד וכמובן גם דינאמית. מכיוון שכך, חברת ויזמים רבים שוכרים יועץ לעסקים. בשורות הבאות נראה כיצד יועץ פיננסי לעסק יכול לעזור ובמה טמונה חשיבותו. ואם חיפשתם יועץ כלכלי עסקי, אם אתם רוצים ייעוץ כלכלי פיננסי ברמה גבוהה ביותר, לרשותכם עומד רו"ח טל שיבר. טל שיבר יועץ לעסקים ומומחה פיננסי בעל שם.

יועץ פיננסי לעסק

אחד המצבים הנפוצים שבהם כדאי לפנות ליעוץ הינו הקמת עסק חדש. יועץ לעסקים יכול לנתח את סביבת העסק אך לעשות גם דבר חשוב לא פחות. יועץ פיננסי לעסק יכול להתוות תוכנית עסקית מפורטת ולבחון במה טמון היתרון היחסי. יועץ כלכלי עסקי יכול לסייע בבניית תוכנית מימון שתעזור לעסק לקדם את המיזמים השונים ולקדם מהלכים עסקיים. כמובן שאין זה כל מה שמבצע יועץ שנשכר לצורך מתן ייעוץ כלכלי פיננסי. ללא ספק, יועץ לעסקים יכול לסייע גם לעסקים פעילים וותיקים בשורה נוספת של היבטים.

יועץ כלכלי עסקי

מלבד עסקים חדשים, יועץ לעסקים מומחה בשיפור עסקים קיימים שרוצים להשתדרג. למשל, יועץ פיננסי לעסק יכול לאפשר לעסק להפוך מעסק בינוני או קטן לכדי עסק גדול או מעסק מקומי לעסק רב לאומי. יועץ כלכלי עסקי יכול לסייע בקביעת סדרי עדיפויות וזיהוי חולשות שעליהן יש לתת את הדעת לפני שנוקטים צעדים משמעותיים. אין ספק גם כי ייעוץ כלכלי פיננסי יכול לבדוק באמת מהו מצבו של עסק שאותו רוצים לקנות. כדי לדעת מהו המחיר הנכון שכדאי לשלם, דרוש ליזם ולמשקיע יועץ לעסקים שהינו מומחה גם בהערכת שווי חברות.

ייעוץ כלכלי פיננסי

יש עוד מגוון רחב של מצבים שבהם יועץ לעסקים יוכל לסייע. למשל, תוכנית הבראה עבור עסק בקשיים. מתן חוות דעת בתור יועץ פיננסי לעסק כאשר ישנו הליך משפטי או הליך בהוצאה לפועל. יועץ כלכלי עסקי יכול ללוות עסקים ומנכ"לים במשא ומתן עסקי. לפני שמבצעים תהליך של מיזוג או פירוק של חברה גדולה, כאשר שותפים עסקיים רוצים להיפרד ולצאת כל אחד לדרך עצמאית, כאשר שותפים חדשים רוצים להגדיר מחדש את ההתנהלות הפיננסית המשותפת, ייעוץ כלכלי פיננסי נחוץ ביותר. צריכים יועץ מהשורה הראשונה? רו"ח טל שיבר, יועץ לעסקים, חברות, אנשי עסקים ובכירים. מתן חוות דעת, הערכת חברות, ביקורת חשבונאית ועוד.

רו"ח ביקורת חקירתית

איסוף נתונים קפדני ושקדני עשוי לגלות מאחוריו סיפורים שונים ובהם אף סיפורי הונאה ומרמה. ואכן, אין כמו רואה חשבון ומומחה לביקורת על מנת להעיד כיצד ביקורת חקירתית יכולה להיות משמעותית כל כך. רו"ח ביקורת חקירתית יכול לאמת או להפריך חשד להונאה.

חוות דעת חשבונאית חקירתית יכולה לשמש מעסיקים שרוצים מבעוד מועד, לסגור את הפרצות שמאפשרות ביצוע הונאות פיננסיות. בדיקה וביקורת יכולים, במקביל, גם להיות עניין שבשגרה, כמו למשל בהכנת דוחות כספרים מבוקרים. רוצים לדעת יותר על רו"ח ביקורת חקירתית ולהבין כיצד זה יכול להועיל עבורכם? פנו רו"ח טל שיבר.

חוות דעת חשבונאית חקירתית

אם גיליתם באופן מתמשך כי רווחי החברה קטנים למרות גידול בלקוחות, חשוב לבדוק לעומק. אם שמתם לב כי יש סימנים חשודים בתוכנת החשבונאות או מצאתם כי אבדו או נעלמו מסמכים חשובים, זה הזמן להזמין רו"ח ביקורת חקירתית. אם ישנו חשד כי נפל פגם בהתנהלות אחד או יותר מהעובדים (הבכירים או הזוטרים), חוות דעת חשבונאית חקירתית תוכל לחשוף את הדרוש.

ביקורת חקירתית מעת לעת יכולה לעזור במניעת מעשי מרמה ועבירות צווארון לבן. בדיקה וביקורת חשובים לכל חברה שרוצה להצטייר כנקיית כפיים בפני משקיעים, מוסדות פיננסיים. מכל סיבה באשר היא, תוכלו להזמין את שירותיו הטובים של רו"ח טל שיבר, רו"ח ביקורת חקירתית.

ביקורת חקירתית

רו"ח ביקורת חקירתית עשוי להעניק את שירותיו לבעלי החברה, לבעלי תפקידים, לעורכי דין הממונים מטעם בעלי עניין. חוות דעת חשבונאית חקירתית יכולה לשמש לצרכי פנים (הליך משמעתי) או לצורך נקיטת הליכים משפטיים. ביקורת חקירתית יכולה להיעשות באופן רחב היקף או באופן מצומצם, הכל בהתאם לממצאים הנוכחיים ולממצאים שמתגלים תוך כדי התהליך. למידע נוסף אודות בדיקה וביקורת וכיצד רו"ח ביקורת חקירתית יוכל לסייע לכם, פנו ל רו"ח טל שיבר המנוסה.

בדיקה וביקורת

כדאי לציין כי רו"ח ביקורת חקירתית מציע את שירותיו הטובים לא רק כאשר ישנו חשד להונאה או למרמה. חוות דעת חשבונאית חקירתית עשויה להידרש כאשר מבצעים בדיקה לשיתופי פעולה עסקיים או למיזוגים. ביקורת חקירתית יכולה לאפשר למנהל לקבל החלטה האם לרכוש או לא לרכוש חברה כזאת או אחרת. בדיקה וביקורת יכולים להידרש מטעם משקיעים או לפני שמאפשרים לחברה מסוימת לבצע הנפקה. רו"ח טל שיבר, רו"ח ביקורת חקירתית, מומחה להכנת חוות דעת גם לבתי המשפט, בהליכי הוצל"פ, הכנת תוכנית עסקית ושירותים חשבונאיים נוספים.

ייעוץ בפתיחת עסק חדש

אף אחד לא נולד כאשר באמתחתו כל הידע הדרוש בנושאים עסקיים, כלכליים ופיננסיים. אם אתם רוצים לפתוח עסק חדש ומרגישים כי חסר לכם ידע, אתם לא חייבים ללמוד את הכל מאפס. דרוש לכם ייעוץ בפתיחת עסק חדש מאיש מקצוע מנוסה. ייעוץ והכוונה בבניית עסק חדש יוכל לאפשר לכם להימנע מהטעויות שגורמות לסגירת עסקים חדשים. בין היתר, ייעוץ בפתיחת עסק חדש כולל בניית תכניות עסקיות מפורטת. ומלבד עריכת תוכניות עסקיות ניתן לקבל גם ליווי במשא ומתן עסקי. רו"ח טל שיבר מעמיד את מיטב ניסיונו ומקצועיותו לטובת יזמים, עסקים, חברות וארגונים.

ייעוץ והכוונה בבניית עסק חדש

יזמים שנכוו בשנים האחרונות והפסידו כסף רב יודעים לספר כי בעסקים, לא תמיד יש זמן למקצה שיפורים. ייעוץ בפתיחת עסק חדש יכול לאפשר לעסק לדעת במה כדאי להתמקד ובאילו תחומים יש לו יתרון יחסי. ייעוץ והכוונה בבניית עסק חדש מאפשר ליזם ולבעל העסק למקד את האנרגיה והיצירתיות במקומות הנכונים. ללא בניית תכניות עסקיות קשה ואפילו בלתי אפשרי לקבל מימון וליווי בנקאי. ללא עריכת תוכניות עסקיות קל מאוד ללכת לאיבוד גם כאשר לעסק יש הרבה מאוד פוטנציאל. יוצאים לדרך עצמאית? אל תוותרו על ייעוץ בפתיחת עסק חדש מאת רו"ח טל שיבר המנוסה.

בניית תכניות עסקיות

ייעוץ בפתיחת עסק חדש רחוק מלעסוק אך ורק בשאלת פתיחת עסק, כן או לא. ייעוץ והכוונה בבניית עסק חדש מסייע לרתום את המשאבים בצורה יעילה וטובה. בניית תכניות עסקיות מאפשרת היכרות לקראת מה שצפוי בחודשים או בשנים הראשונים לפעילות ובחינה, בתוך כמה זמן צפוי העסק להחזיק את ההשקעה או להגיע לפסי רווחיות. עריכת תוכניות עסקיות מעניקה ממד של וודאות בסביבה עסקית לא פשוטה ותובענית. ייעוץ בפתיחת עסק חדש יאפשר לכם להבין היכן אחרים טעו וכיצד אתם לא תבצעו את אותן הטעויות. רו"ח טל שיבר מומחה בייעוץ עסקי, הכנת חוות דעת והערכת שווי חברות.

עריכת תוכניות עסקיות

גם בכירים בעסקים שרוצים להקים עסק חדש לא מוותרים על ייעוץ בפתיחת עסק חדש. בפרט לא אם הם מבקשים להצליח בתחום שהוא חדש עבורם, בנישה פחות מוכרת. בוודאי למי שהינו חסר ניסיון, עבורו ייעוץ והכוונה בבניית עסק חדש חשוב שבעתיים. בניית תכניות עסקיות חשובה לעסק חדש או לעסק שעובר שינוי וצמיחה. ייעוץ בפתיחת עסק חדש וכן עריכת תוכניות עסקיות: רו"ח טל שיבר יעזור גם לכם להצליח!

עשוי לעניין אותך: יועץ לעסקים

איזון זכויות פנסיה חוק חדש

כאשר מתגלה סכסוך בין בני זוג ובעקבותיו מחליטים להתגרש, עולות שאלות כבדות משקל בנושא הפנסיה. על חלק מהשאלות ההלו עונה איזון זכויות פנסיה חוק חדש. אך החלוקה בין הבעל לבין האישה בנושא זה איננה עניין של חוק יבש בלבד. מה שיכול מאוד לעזור זוהי חוות דעת איזון זכויות פנסיה. בעניין חוות דעת איזון פנסיוני עולה הצורך להיעזר באיש מקצוע לא רק בעל ידע משפטי. בנושאי חוות דעת איזון אקטוארי או איזון זכויות פנסיה חוק חדש דרוש רואה חשבון המתמחה בנושאים אלה. לייעוץ בנושא וחוות דעת, פנו לרו"ח טל שיבר. ניסיון רב בהכנת חוות דעת לבתי המשפט.

חוות דעת איזון זכויות פנסיה

במידה מסוימת, ניתן לראות בפנסיה את זכותו האישית של האדם העובד. אך למעשה, כפי שרכוש משותף מחולק בין בני זוג, כך גם בעניין הפנסיה. איזון זכויות פנסיה חוק חדש עוסק בדיוק בכך. אך מה אמור להיות חלקו של הבעל ומה חלקה של האישה? יש צורך לרדת לפרטים ולבדוק לגופו של עניין. מה שמאוד עוזר אלה לא טענות כלליות. מה שעוזר זה חוות דעת איזון זכויות פנסיה. זוהי חוות דעת איזון פנסיוני שעורך איש מקצוע ובצורה מבוססת ומנומקת. אם נחוצה לכם חוות דעת איזון אקטוארי, אם עורך הדין שלכם ציין כי איזון זכויות פנסיה חוק חדש רלוונטי עבורכם, רו"ח טל שיבר יוכל להכין את חוות הדעת המנומקת.

חוות דעת איזון פנסיוני

איזון זכויות פנסיה חוק חדש מנסה לאזן בין מגוון רחב של נושאים. אך ללא חוות דעת איזון זכויות פנסיה, אף חוק לא יכול להיות שלם. חוות דעת איזון פנסיוני לוקחת בחשבון מגוון היבטים שנפרסו לאורך שנים רבות. חוות דעת איזון אקטוארי יכולה להתייחס לא רק למה שהיה אלא גם, במידה רבה, למה שיהיה. אחרי הכל, איזון זכויות פנסיה חוק חדש רלוונטי בדרך כלל גם לדברים שיתרחשו בעתיד (במידה והפרישה מהעבודה צפויה להתרחש בעתיד, לפעמים בעוד שנים ארוכות).

חוות דעת איזון אקטוארי

בכל מיני מצבים בחיים עשויה להידרש חוות דעת איזון אקטוארי. זה יכול להיות בעניין הגשת תביעה מול חברת ביטוח לאחר פגיעה או פציעה, אובדן כושר עבודה. אבל לעניין איזון זכויות פנסיה חוק חדש ומתן חוות דעת איזון זכויות פנסיה לא מדובר בדרך כלל בנושאים אלה. בין אם אתם צריכים חוות דעת איזון פנסיוני לגירושין ובין צריך חוות דעת עבור בית המשפט בנושאי ביטוח ותגמולים, רו"ח טל שיבר עומד לשירותכם. לשאלות נוספות ומידע בנושא איזון זכויות פנסיה חוק חדש, רו"ח רו"ח טל שיבר לרשותכם.

עשוי לעניין אותך: חוות דעת אקטוארית

רו"ח ליווי עסקי

מבחינה פרוצדורלית, זה לא נראה כמו עניין מאוד מסובך, להקים עסק פשוט. אך יש עסקים מורכבים וסבוכים שעניין הקמתם מחייב ליווי מאוד הדוק. כך גם קורה כאשר עסק פעיל נקלע למצוקה וזקוק לתוכנית חדשה. רו"ח ליווי עסקי יכול לסייע לעסק חדש לעמוד על רגליים יציבות. הוא יכול להעניק ליווי עסקי כלכלי ליזמים וכן לעסקים בוגרים שחווים תקופה שחונה. ניתן להיעזר ברו"ח לצורך ליווי במו"מ עסקי מורכב, לרבות מצבי מיזוגים, רכישות, חילופי מניות. ליווי במשא ומתן עסקי עשוי להיות מלווה במתן הערכת שווי. לשירותכם, רו"ח טל שיבר, רו"ח ליווי עסקי מהשורה הראשונה ובעל ניסיון עשיר ביותר.

ליווי עסקי כלכלי

ליווי מקצועי יכול להפוך עסק צולע לעסק משגשג. רו"ח ליווי עסקי יכול לאפשר לעסק לעבור מהפסדים לרווחיות. אין תשובה אחת לשאלה איך עושים את זה. יש צורך לבצע ליווי פיננסי כלכלי לאחר לימוד מעמיק של נתונים, מספרים. לצד ליווי במו"מ עסקי לצורך הכנסת שותפים ניתן לאתר פעילויות לא רווחיות ולמכור אתם. לאחר ליווי במשא ומתן עסקי למכירת פעילות מפסידה, ניתן להתרכז בשיפור פעילויות אחרות ומקסום הכנסות. רו"ח ליווי עסקי יכול להצביע על מגוון רחב של צעדי התייעלות ובנוסף, ניתן לאתר מקורות מימון לצורך שדרוג העסק המוצלח לכדי עסק אפילו טוב יותר.

ליווי במו"מ עסקי

כאשר מזמינים רו"ח ליווי עסקי ומבקשים ליווי במו"מ עסקי עולה הצורך ביותר מאשר אסרטיביות עסקית. ליווי פיננסי כלכלי וכן ליווי במשא ומתן עסקי מחייבים התעמקות בנתוני העסק, בספרי העסק, בדרך ההתנהלות עד כה. רו"ח ליווי עסקי, לאחר התעמקות במצב העסקי והחשבונאי של העסק, יוכל לבנות תוכנית להמשיך, הליך של מיזוג, גיוס משקיעים, הכנסת שותפים וחתימה על חוזים. יעוץ יכול לאפשר לעסק לגייס אשראי ממקורות שונים, על סמך הכנת תוכנית עסקית ובהתאם לצפי עתידי לתזרים מזומנים והכנסות בכלל.

ליווי במשא ומתן עסקי

כלכלן ורואה חשבון מקצועי צריך להיות גם איש סוד דיסקרטי לשעת הצורך ובעל יכולת בין אישית גבוהה. רו"ח טל שיבר, המעניק ליווי פיננסי כלכלי הינו בעל ניסיון עשיר בתחומו ליווי במשא ומתן עסקי והכנת חוות דעת מפורטים לבתי המשפט וכן בתחומים אקטואריים. רו"ח ליווי עסקי יכול לסייע גם בבוררות לצד ליווי במו"מ עסקי. רו"ח טל שיבר, רו"ח ליווי פיננסי יכול לשפר פעילות עסקית על בסיס ביקורת מקצועית, סקירות מעמיקות והתבססות על עבודה שקדנית והרבה מאוד ניסיון.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 072-330-8308