IAS- 19

  חשבות וניהול כספים          חוות דעת כלכליות ואקטואריות          ליווי עסקי          הערכת שווי          הוצאה לפועל          IAS- 19       
החל מינואר 2008, חברות וישויות מדווחות במדינת ישראל נדרשות לנהל ולערוך את הדוחות הכספיים שלהן בהתאם לתקנים הבינלאומיים ובהם תקן Ias 19 שהינו תקן חשבונאות בינלאומי המתייחס לזכויות עובד וההטבות להן הוא זכאי. התקן קובע מהו הטיפול החשבונאי הדרוש והגילוי הנדרש בקשר הכולל הטבות לעובד בהן הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לטווח ארוך והטבות פיטורין. בהתאם להוראות Ias 19,זכויות עובד לאחר סיום העסקה הינן אלה העומדות לתשלום לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים וזאת תוך אבחנה בין תכניות הפקדה מוגדרת ותכניות הטבה מוגדרת.

הגדרת זכויות העובד על פי פרמטרים מקצועיים

הטיפול החשבונאי בתכניות להטבה מוגדרת הינו מורכב יותר שכן הוא מצריך הנחות אקטואריות וזאת על מנת למדוד את המחויבות ואת ההוצאות ביצירת התכנית. הנחות אלה מהוות אומדן של המשתנים השונים הקובעים את העלות הסופית של מתן הטבות לעובד ומימוש זכויותיו לאחר סיום העסקה. זכויות עובד Ias 19 עוסקות במגוון תחומים בהם: הטבות פנסיה, הטבות חד פעמיות והטבות רפואיות לאחר פרישה. תכניות להטבה מוגדרת עוסקות ומגדירות את ההטבות המשולמות לאחר סיום העסקה על פי משתנים ומונחים של משך שירות העובד, שכר העובד בעת הפרישה ומקדם הקצבה שנקבע.

טיפול חשבונאי בנוגע להטבות עובדים

תקן Ias 19 מגדיר את הטיפול החשבונאי ובאופן הגילוי הדרוש בגין הטבות וזכויות לעובדים. תקן זה עוסק במגוון של זכויות עובד הכוללות: משכורות, ימי חופשה ומחלה, הטבות פרישה ועוד. ההוראות הכלולות בתקן זכויות עובד עוסקות בעובדים במשרה מלאה או חלקית, עובדים זמניים ודירקטורים. נוסף על כך התקן מגדיר ארבע קטגוריות הנוגעות לזכויות עובד: הטבות עובד לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות עובד אחרות לטווח ארוך והטבות בגין פיטורין. על פי הוראות התקן, על הישות המעסיקה להביא בחשבון את המחויבות המשפטית והקונסטרוקטיבית הנובעת מנהלי החברה וכן לקבוע את השווי של מחויבות ההטבה המוגדרת וזאת באמצעות שימוש בשיטה אקטוארית לשם אמידת העלויות והמחויבויות שלה.

שירותים מקצועיים בתחום הכלכלי והפיננסי

משרד רו"ח טל שיבר עוסק ומתמחה במתן שירותים מקצועיים בתחומים הפיננסיים והכלכליים. צוות המשרד כולל אנשי מקצוע בכירים, מנסים ומובילים בתחומם וכאלה המיומנים בהפעלת כלים מקצועיים מתקדמים ויעילים וכישורים מקצועיים המבוססים על ניסיון וידע עשירים. משרד רו"ח טל שיבר שם את טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות ודוגל באמינות, יושרה ושקיפות מול הלקוח ומעניק יחס אישי וליווי צמוד לאורך כל שלבי העבודה עד להשגת התוצאות המיטביות עבור לקוחותינו.
 
 


לקבלת ייעוץ מקצועי
חייגו 074-767-94-38
או מלאו את הטופס
ונחזור אליכם בהקדם

phone5, phone, contact, telephone, support, call
home6, home, house, building

רפפורט 3, כפר סבא

clock3, clock, time, schedule

ימים א' - ה' 19:00 - 08:00

envelop, envelop, mail, email, contact, letter

t_shiber@netvision.net.il

074-767-94-38

בקרו אותנו ב-

 

 

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 074-767-94-38
או מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

  חשבות וניהול כספים          חוות דעת כלכליות ואקטואריות          ליווי עסקי          הערכת שווי          הוצאה לפועל          IAS- 19