רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

שיטת היוון תזרים המזומנים

הערכת שווי כלכלי של עסק ו/או גוף עסקי כזה או אחר, היא ללא ספק משימה מורכבת שתוצאותיה תלויות בין היתר בגישה (שיטה) בה בוצעה ההערכה מלכתחילה ובהתאם לנקודת הזמן בה היא נערכה. מכיוון ששווי כלכלי של כל סוגי העסקים משתנה באופן תדיר, כל הערכת שווי בכל שיטה, מתייחסת אך ורק לנקודת הזמן בה בוצעה ההערכה בהתבסס על הנתונים הפיננסיים אשר היו נכונים לאותה עת. בין יתר השיטות הנפוצות המשמשות לצרכי הערכת שווי עסקים וחברות נכללות הגישות הבאות:

הערכת שווי Discounted Cash Flow – DCF גישת היוון תזרים המזומנים

שיטה זו מהווה את הגישה הנפוצה והמקובלת להערכת שווי חברות, כאשר היא מבוססת על ההנחה ששווי החברה/עסק הוא פועל יוצא של הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידיים לאורך זמן. בגישה זו פועל העיקרון "עסק חי ומשמתך" לפין צפויים רווחים עתידיים, וזאת בהתבסס על תזרים מזומנים נקי לשנה מייצגת.

בגישה זו עורכים תחזית של תזרימי מזומנים התפעוליים וזאת תוך הפרדה בין רווח פעילות לבין רווח תפעולי חשבוני. כמו כן, נהוג לשקלל את המיסים אותם נדרשת החברה לשלם על הרווח התפעולי. לאחר חישוב שווי הפעילות בגישת היוון תזרים המזומנים, נהוג להוסיף את שווי הנכסים העודפים העומדים לרשות החברה וזאת במסגרת ביצוע התאמות נדרשות כגון: הוספת פחת והפחתת השקעות הוניות. באמצעות גישת הערכה זו, ניתן להסיק מהו שווי העסק ובכך מודל זה מסייע למשקיעים ו/או בעלי עניין בחברה לבחון את הגורמים השונים העתידים להשפיע על צמיחת העסק.

חשוב לציין ששיטת היוון תזרים המזומנים, חייבת להיות מבוססת על 2 עקרונות מרכזיים:

  1. החברה שומרת על מבנה הון קבוע לאורך השנים האחרונות ותמשיך לעשות זאת במהלך השנים הקרובות
  2. הנהלת החברה תפעל בכל דרך אפשרית על מנת לייצר ערך גדול יותר ככל הניתן

הנחות יסוד אלו מהוות תנאי בסיסי של הערכת שווי dcf אשר תניב תוצאה מהימנה.

שיטת השווי הנכסי

גישה זו קובעת כי ניתן להעריך את שווי החברה באמצעות הערכת כללי נכסיה וזאת בהתאם לערך הנכסים וההתחייבויות כפי שהם מופיעים בספרי החברה. גישה זו עושה שימוש בכללי חשבונאות מקובלים.

שיטת ההשוואה לעסקאות דומות

dcf הערכת שווי הנערכת בהתאם לשוויון של עסקאות מכר אשר בוצעו בקרב עסקים וחברות בתחום הפעילות בה עוסקת החברה שלגביה נדרשת הערכת השווי. גישה זו נועדה לצרכי קבלת אינדיקציה בנוגע לשווי החברה והיא מתייחסת אך ורק לעסקאות דומות אשר בוצעו בפרק זמן סביר לפני מועד ההערכה.

שיטת המכפיל

גישת הערכה זו היא למעשה יישום שיטת ההשוואה, כאשר קיימים מספר "מכפילים" מקובלים כגון: מכפיל רווח תפעולי, מכפיל הכנסות, מכפיל רווח נקי וכדומה. גישה זו נועדה בעיקרה לצרכי קבלת אינדיקציה ראשונית לגבי שווי החברה והיא איננה מיועדת למקרים בהם נחוצה הערכה מדויקת.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button