רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

ניתוח דוחות כספיים

כל חברה עורכת דוחות כספיים במהלך תקופה מוגדרת כלשהי (שנה או רבעון למשל). דוחות כספיים מהווים חלק גדול מכלל דוחות הדירקטוריון, ויש להם חשיבות גדולה באיסוף מידע על מצב החברה וזיהוי מגמות שונות. הם מסייעים בגיבוש אסטרטגיה עסקית לעתיד, הבנת רמת הסיכון של העסק מבחינת אשראי, צפי התשואה של פעילות החברה ועוד. ניתוח הדוחות הכספיים הוא חלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית נכונה ויש לו משמעות נכבדה לגבי אופי והמשך פעילות החברה. במאמר הבא נציג מספר היבטים של הדוחות הכספיים, וכן כמה שיטות ניתוח מקובלות.

ניתוח דוחות כספיים
ניתוח דוחות כספיים (צילום: shutterstock)

ממה מורכבים הדוחות?

הדוחות הכספיים הם שם כולל לארבעה דוחות אשר בוחנים היבטים פיננסיים שונים של העסק. מאזן החברה מציג את מצב הנכסים וההתחייבות של החברה, נכון ליום חתך מוגדר (לרוב סוף השנה). דוח רווח והפסד מתאר את הכנסותיה והוצאותיה של החברה בתקופת זמן נתונה (רווח הוא למעשה הכנסות בחיסור הוצאות). דוח תזרים המזומנים מתייחס לתנועת המזומנים בתקופה הנבחנת. חשוב לציין שקיים הבדל בין רווחים חשבונאיים לתנועת המזומנים ולכן נעשים עבורם שני דוחות שונים. הדוח הרביעי הוא דוח שינויים בהון העצמי, אשר מציג שינויים בתנועות ההון הנובעים ממכלול סיבות: הלוואות, מצב הרווח וההפסד, חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות וכו'. גם הוא מתייחס לתקופת זמן מוקצבת.

בין כל ארבעת הדוחות האלו מתקיימים קשרי גומלין הדוקים והם אינם באים במנותק אחד מהשני. ניתוח כולל של הדוחות הללו מאפשר להבין את מצב העסק בשורה של פרמטרים: חוסן פיננסי, יעילות תפעולית, רווחיות, נזילות ועוד. כמו כן הוא מסייע ליצור הערכת שווי של החברה.

ניתוח אופקי

קריאה וניתוח דוחות כספיים של תקופה בודדת אינה מספקת אפשרות ניתוח מעמיקה למדי. על מנת ליצור ניתוח בעל משמעות אשר מסוגל לזהות דפוסים ומגמות יש צורך בהשוואה כלשהי אשר תיתן פרספקטיבה נכונה למספרים השונים. בשיטת הניתוח האופקי נקראים הנתונים ביחס לדוח שנעשה בשנה הקודמת. שיטה זו מתייחסת לשינויים בגודל באחוזים של סעיפים שונים בתוך הדוח. באמצעות ניתוח זה ניתן לזהות מגמות חיוביות או שליליות בסעיפים פנימיים בתוך הדוחות.

ניתוח אנכי

שיטת ניתוח זו מציגה את הנתונים הכספיים השונים כאחוז מסך המכירות הכלליות (בהקשר של דוח רווח והפסד, לדוגמה סעיף עלות המכר) או מתוך סך הנכסים (כאשר הסעיפים מתקשרים למאזן, למשל סעיף המלאי). סוג ניתוח זה מאפשר הבנת יחסי עלות תועלת של סעיפים ספציפיים בדוחות הכספיים וכן ראיית תרומתם של חלקים שונים בפעילות החברה לתמונה הכוללת.

ניתוח אל מול המתחרים

שיטת ניתוח המתבססת על השוואת דוחות החברה אל דוחות כספיים של חברות דומות לה או כאלו הפועלות באותו ענף. יתרונותיה של גישה זו הנם שבאמצעותה ניתן להבין מה המספרים או הפרמטרים המקובלים לתחום בו עוסקת החברה. כך למשל, אם חלה האטה מסוימת בענף שלם, באמצעות השוואת דוחות של עסקים אחרים יהיה ניתן להסיק שמגמת הירידה של החברה אינה נעוצה בהכרח בהתנהלות לא נכונה, אלא כרוכה בנסיבות רחבות יותר.

החיסרון, לא ניתן להשיג נתונים של חברה מתחרה אם זו חברה פרטית.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button